top of page

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen


1.1 Epema Advocatuur is een eenmanszaak. 


1.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere toekomstige opdracht van de opdrachtgever.2. Opdracht


2.1 Alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand worden met terzijdestelling van de artikelen 7:40 BW en 7:407 lid 2 BW (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven)  uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Epema Advocatuur. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of de stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat een regeling geeft voor welke advocaat/persoon gehouden is de werkzaamheden uit voeren, en de werking van artikel 7:404 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

2.2 De opdrachtgever stemt ermee in dat Epema Advocatuur in het kader van de uitvoering van opdrachten één of meer aan de samenwerking verbonden advocaten en/of derden inschakelt. De behandelend advocaat is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever de algemene voorwaarden en/of de aansprakelijkheidsbeperkingen van één of meer aan de samenwerking verbonden en ingeschakelde advocaten en/of ingeschakelde derden te aanvaarden. 


2.3 Verstrekte opdrachten worden door Epema Advocatuur uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.


2.4 Indien de opdrachtgever nalaat de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens tijdig aan de behandelend advocaat te verstrekken of nalaat aan de opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen te betalen, heeft de behandelend advocaat het recht te weigeren de werkzaamheden aan te vangen danwel de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel de overeenkomst van opdracht per direct op te zeggen.


2.5 De advisering door Epema Advocatuur ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidend schriftelijke mededeling van Epema Advocatuur ontvangt.


3.     Aansprakelijkheid

3.1 Iedere aansprakelijkheid van Epema Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. 

3.2 De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt een bedrag van € 500.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 1.000.000,- per kalenderjaar.


3.3 Bij de inschakeling van derden kan de behandelend advocaat behoudens eigen tekortkomingen – waarvoor het gestelde in artikel 3.1 geldt – door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. 

3.4 De opdrachtgever vrijwaart Epema Advocatuur voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, met de weigering dergelijke activiteiten te verrichten of met de weigering een opdracht te aanvaarden, tenzij de aansprakelijkheid met opzet of door grove schuld is veroorzaakt. De vrijwaring heeft mede betrekking op de kosten die Epema Advocatuur moet maken om zich tegen de aansprakelijkstelling te verweren.

3.5  Iedere rechtsvordering van de opdrachtgever jegens Epema Advocatuur vervalt  door verloop van één jaar of van een kortere periode indien dat voortvloeit uit de wet. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van zijn rechtsvordering.

De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.4. Tarieven en te late betaling


4.1 Het uurtarief dat wordt gehanteerd voor de werkzaamheden die worden verricht door Epema Advocatuur, alsmede de vergoeding voor eventuele kantoorkosten en reiskostenvergoeding, kunnen door Epema Advocatuur worden gewijzigd. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10 % of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt op de 15edag na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan opdrachtgever is toegestuurd na de verhoging van het basis uurtarief en/of de kantoorkosten en/of de reiskostenvergoeding.

4.2 Betaling van declaraties van Epema Advocatuur dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen.

4.3 Bij overschrijding van een betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij de vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente, als bedoeld in artikel 6:119 BW in verband met artikel 6:120 lid 2 BW, tenzij opdrachtgever consument is, dat wil zeggen natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de opdrachtgever de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:116 BW in verband met artikel 6:120 lid 1 BW verschuldigd is.


4.4 Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Epema Advocatuur gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen tenminste 10% van de hoofdsom. Specificatie van deze aldus verschuldigde kosten is niet noodzakelijk indien de kosten niet meer dan 10% van de hoofdsom bedragen. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk worden gesteld.

4.5 In geval opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Epema Advocatuur weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken.

5. Klachtenregeling, geschillenbeslechting en toepasselijk recht

5.1 De rechtsverhoudingen tussen Epema Advocatuur en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. 

5.2 Op de dienstverlening van Epema Advocatuur is de kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze klachtenregeling is te raadplegen op www.epema-advocatuur.nl.

5.3 Geschillen  die behoren tot de competentie van de rechtbank, zullen in eerste instantie worden beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) rechtbank Rotterdam. 

Algemene Voorwaarden: About Us
bottom of page